Algemene voorwaarden

 • De practitioner, werkzaam voor Stressvrij Weesp hierna te noemen de therapeut, is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskunde Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliënten dossier bij en is hiervoor verantwoordelijk. Indien noodzakelijk, zoals bij ziekte of anderszins, kan een BSR collega werkzaamheden overnemen en dit dossier up-to-date houden. Cliëntendossiers zijn eigendom van de therapeut. De cliënt heeft het recht tot inzag in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn bewaard.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen, met uitzondering van Body Stress Release  collega’s welke direct samenwerken met de therapeut.
 • De therapeut verplicht zich informatie, in alle fasen, betreffende de consulten te verstrekken aan de cliënt. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevantie informatieve aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst met een of beide ouder(s), of voogd.
 • Beëindiging van de consulten kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/ zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien rederlijkwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De cliënt gaat akkoord met opname in het klantenbestand van de therapeut.
 • De cliënt gaat akkoord met opname en verwerking in een digitale agenda.
 • De cliënt gaat akkoord met de geldende tariefstelling, zoals vermeld op de website www.stressvrijweesp.nl
 • Betaling van de consulten zal direct na afloop van het consult bij de behandelend therapeut geschieden.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak, telefonisch of via e-mail, tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) te wijzigen, anders kunnen de kosten van de geserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De cliënt is op de hoogte van het privacy verklaring en algemene voorwaarden.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien en/ of te wijzigen en het medische dossier te laten verwijderen, door te laten sturen naar een andere behandelaar of op te halen. Indien een cliënt het medisch dossier wenst te laten verwijderen, door te laten sturen of op te halen dient hiervoor een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de therapeut. Deze dient geadresseerd te zijn aan Stressvrij Weesp. Indien de cliënt het medisch dossier wenst op te halen dient er voor ontvangst in de praktijk getekend te worden, door de cliënt of een (schriftelijk) gevolmachtigde.
 • Alle eventuele gevolgen voortvloeiende uit het niet delen van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Indien de cliënt een klacht heeft over de geboden zorg heeft de voorkeur dat de cliënt dit rechtstreeks met de therapeut bespreekt. Daarnaast kan de cliënt gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor een toelichting op de klachtenprocedure; bodystressrelease.nl/algemeen/klachten-over-bsr
 • Klachtenregeling: Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.
  Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.